Online Shop Informatie

Betalingsvoorwaarden

Informatie over de betalingsvoorwaarden en de creditcards die aanvaard worden
1. Wij controleren uw creditcard wanneer we uw bestelling ontvangen. Indien bij het verifiëren van uw creditcard een fout wordt ontdekt zullen we u dit melden en zullen we u vragen of u wilt verdergaan met uw bestelling of dat u deze wilt annuleren.
2. Whirlpool aanvaardt betalingen, via de online shop, van Mastercard en Visa creditcards. Om veiligheidsredenen worden uw betalingsdetails automatisch gecodeerd en beveiligd doorgestuurd wanneer u deze ingeeft. U zult bij elke nieuwe bestelling uw kaartgegevens opnieuw moeten invoeren. U hoeft niet steeds dezelfde kaart te gebruiken.
3. Whirlpool past de nodige beveiligingsstandaarden toe in haar online shop, door gebruik te maken van https-pagina's (beveiligde en gecodeerde pagina's).
4. Wij beseffen het belang van de veiligheid van uw creditcard informatie die u ons via het internet toestuurt. Wij nemen al de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze Consumenten te beschermen en om deze op een veilige manier te bewaren. Gevoelige informatie die ons online wordt doorgestuurd (zoals creditcardgegevens) wordt gecodeerd en beveiligd naar ons doorgestuurd.
5. Bovendien is alle toegang tot onze gebruikersinformatie verboden en bevinden onze servers waarop wij persoonlijke informatie bewaren zich in een beveiligde omgeving.
6. Om nog meer garantie te bieden tegen ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard doen wij een extra check op de veiligheidscode die zich boven de magnetische strip bevindt op de achterkant van uw creditcard.

Terugzendingsbeleid

1. Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
2. Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 9.1 dient u Whirlpool hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (be_wh_serv@whirlpool.com), of brief (n.v. WHIRLPOOL BELUX, Nijverheidslaan 3/1, B-1853 Strombeek-Bever) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, ook te vinden op de Whirlpool website. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.
3. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na de uitoefening van uw recht op ontbinding en ontvangst door Whirlpool van het retour gestuurde Product, storten wij de door u betaalde bedragen terug.
4. De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het product moest terugzenden door een fout van Whirlpool.
5. Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.

Prijzen


1. Consument betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van Whirlpool aangegeven wijze.
2. Alle prijzen van Whirlpool zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief Belgische BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.
3. Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij Whirlpool aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 3,00 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal Whirlpool geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen.
4. Whirlpool behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te veranderen.
5. Indien Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Consument, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, voor het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Consument na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Whirlpool de vordering uit handen geven, in welk geval Consument naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Levering


1. Het Product wordt verzonden naar het adres dat de Consument heeft opgegeven bij de bestelling. Whirlpool zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan Whirlpool een nieuw adres heeft meegedeeld.
2. Het zal doorgaans 3 tot 5 werkdagen duren om de Producten die besteld zijn via de online shop of callcenter bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
4. Whirlpool levert over het hele Belgische en Luxemburgse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren raken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool deze moeten onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool producten via onze website www.whirlpool.be.
Download hier de algemene voorwaarden

Ontdek onze promoties

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken


-->