Privacyverklaring Diensten betreffende Aangesloten Apparaten

Privacyverklaring Diensten betreffende Aangesloten Apparaten

Wij zijn blij met uw belangstelling in ons thuisapparaat dat is aangesloten op de Wifi ("Aangesloten Apparaat"). Whirlpool Group (zoals hierna gedefinieerd) neemt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij hechten grote waarde aan het verbeteren van uw klantervaring met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder treft u onze Privacyverklaring aan voor Apparaten die zijn Aangesloten op het Wifi-netwerk, waarin tevens wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer uw Aangesloten Apparaat is verbonden met Whirlpool’s netwerk van Aangesloten Apparaten, dan kan deze informatie verzenden aan Whirlpool en u diensten leveren en meldingen sturen.
Daarnaast kunt op uw mobiele toestel softwareapplicaties gebruiken die door Whirlpool geleverd zijn (de "Applicatie" of "Applicaties") om uw Aangesloten Apparaat op afstand te beheren en om toegang te hebben tot daarmee verband houdende functies en diensten. Deze Privacyverklaring geldt voor uw gebruik van het Aangesloten Apparaat en de Applicaties (gezamenlijk de "Diensten betreffende Aangesloten Apparaten").

Gezien het bovenstaande is NV Whirlpool Belux SA, een vennootschap opgericht naar Nederlandse recht, onderdeel van de Whirlpool Group ("Whirlpool Group"), met statutaire vestiging te Nijverheidslaan 3, bus 1, 1853 Strombeek-Bever, e-mail: data_protection_emea@whirlpool.com ("Whirlpool", "ons" or "wij"), in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, voornemens personen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebruikers ("Gebruikers", "u" of "uw"), informatie te verschaffen over de werkwijzen die worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor het gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten in overeenstemming met Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) ("Verordening") en alle overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving.


INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN Wij verzamelen (1) persoonsgegevens die u vrijwillig met ons gedeeld hebt, (2) informatie die automatisch wordt verzameld door Whirlpool en (3) gebruiksgegevens.
Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens in verband met u (bijvoorbeeld gezondheids- of strafrechtelijke gegevens).
Voor meer informatie klik hier

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? De belangrijkste reden waarom wij gegevens over u verzamelen is zodat u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten kunt gebruiken, kunt reageren op verzoeken en voor uw interactie met onze diensten.
Uitsluitend met uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om u gepersonaliseerde marketingberichten te sturen, waaronder aanbiedingen en kortingen van ons en van onze vertrouwde partners. Voor meer informatie klik hier

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw gegevens zodat u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten kunt gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden ook verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool veilig te stellen.
Voor meer informatie klik hier

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.
Voor meer informatie klik hier

WAT DOEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN? De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Hiervoor hebben wij passende administratieve, technische en fysieke maatregelen ingevoerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking of wijziging.
Voor meer informatie klik hier

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS? Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) onze gelieerde ondernemingen en (3) overheden, indien de toepasselijke wetgeving dat toestaat.
Na uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze vertrouwde partners ten behoeve van hun marketingdoeleinden.
Voor meer informatie klik hier

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In elk geval zorgen wij er altijd voor dat passende en geschikte waarborgen in overeenstemming met de Verordening worden geïmplementeerd.
Voor meer informatie klik hier

HOE KUNT U UW VOORKEUREN EN SERVICEBERICHTEN VERANDEREN? Desgewenst kunt u via uw account uw voorkeuren, berichten of instellingen op vele manieren wijzigen.
Voor meer informatie klik hier

UW RECHTEN U hebt onder meer het recht uw persoonsgegevens in te zien, te integreren, te actualiseren, te wijzigen en te verwijderen.
Voor meer informatie klik hier

CONTACT MET ONS U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres data_protection_emea@whirlpool.com. Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.


1. SOORT PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën gegevens:


 1. Persoonsgegevens die rechtstreeks aan Whirlpool zijn verstrekt

  Wanneer u uw Aangesloten Apparaat registreert, verstrekt u Whirlpool de volgende persoonsgegevens: naam, achternaam, woonadres en/of domicilie, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.
  Wij gaan ervan uit dat de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken ten behoeve van deze Verklaring daadwerkelijk van u afkomstig zijn, hoewel wij niet kunnen uitsluiten dat deze eveneens betrekking op andere personen kunnen hebben. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van deze gegevens aan ons.


 2. Informatie die automatisch wordt verzameld door Whirlpool

  Na registratie van uw Aangesloten Apparaat verzamelt Whirlpool eveneens periodiek automatisch de volgende soorten informatie uit de volgende bronnen:

  • Aangesloten Apparaat: ID van uw Aangesloten Apparaten (onder andere model en serienummer), bron IP-adres, apparaatstatus (bijvoorbeeld koelkasttemperatuur, waterfilterstatus) en storings-/foutcodes (bijvoorbeeld "deur open");

  • Andere toestellen: wanneer u ervoor kiest dat toestellen van derden, zoals slimme meters (smart meters), uw energieverbruik beheren om andere functies van gerelateerde Aangesloten Apparaten te gebruiken, dan kan Whirlpool informatie verzamelen over bijvoorbeeld uw totale energieverbruik thuis, het energieverbruik van uw Aangesloten Apparaat en de tarieven voor elektra en gas van uw nutsbedrijf (of de algemene tarieven in uw regio). Deze informatie kan ook persoonsgegevens omvatten en deze vallen onder het privacybeleid en de privacyprocedures van de desbetreffende derde leveranciers.

  • Applicaties: wanneer u de Applicaties gebruikt, zal Whirlpool automatisch bepaalde informatie over uw bezoek en acties die u verricht binnen de Applicatie verzamelen en opslaan, zoals veranderingen aan uw accountinstellingen en bewerkingen die zijn gedaan op uw Aangesloten Apparaat.

 3. Verzending van gegevens betreffende Aangesloten Apparaten

  Indien u liever niet wilt dat Whirlpool gegevens van uw Aangesloten Apparaat verzamelt, dan moet u uw Aangesloten Apparaat afmelden (afsluiten) van uw draadloze router EN de knop voor draadloze verbinding op uw apparaat op ‘uit’ zetten. Met het afmelden (afsluiten) van uw Aangesloten Apparaat schakelt u tevens uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten uit, ook al blijft uw account van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten actief. Wanneer u alleen uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten uitschakelt, maar uw Aangesloten Apparaat niet afmeldt (afsluit), worden de gegevens zonder uw persoonsgegevens en die daar geen verband mee houden en waaruit uw identiteit niet herleid kan worden, nog steeds verzonden naar Whirlpool.

 4. Overige toestelgegevens

  Optionele diensten die u via de Applicatie activeert, waaronder diensten in verband met toestellen van derden (bijvoorbeeld slimme meters (smart meters) voor diensten om het energieverbruik te beheren) kunt u te allen tijde uitschakelen via de Applicatie.


2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING


Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld of die zijn verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. voor administratie en boekhouding;

 2. voor het aan u leveren van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten, waaronder berichten voor ondersteuning en onderhoud en functionele communicatie voor het gebruik van uw account of apparaat, waaronder in verband met klantendiensten en de garantie;

 3. met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving en het afdwingen van eigen rechten bij de rechter;

 4. na uw voorafgaande toestemming en onverminderd Whirlpool's gerechtvaardigde belang, het elektronisch aan u toesturen van gepersonaliseerde marketingberichten in verband met onze producten en diensten (o.a. e-mail, SMS, MMS, berichten via sociale netwerken, mobiele applicaties);

 5. na uw voorafgaande toestemming, voor het delen van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketingberichten met onze geselecteerde vertrouwde partners zoals beschreven in onderstaand artikel 6; en

 6. tenzij u hier niet voor kiest, om telefonisch (persoonlijk) en per post contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden;

 7. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot producten die u geregistreerd hebt of waar u interesse in getoond hebt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;

 8. om uw gegevens uitsluitend in anonieme en geaggregeerde vorm te delen met (i) onze zakelijke partners en/of derden voor onderzoek en ontwikkeling, en (ii) andere consumenten om hen te helpen hun energieverbruik te vergelijken met andere Gebruikers van Aangesloten Apparaten. Hiertoe kan Whirlpool deze samengevoegde gegevens bewaren gedurende een redelijke tijd nadat u uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten hebt gedeactiveerd of de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet meer gebruikt;

 9. om u binnen de Applicatie suggesties te geven voor het verbeteren van de prestaties van de Aangesloten Apparaten (bijvoorbeeld alternatieve cycli of energieverbruik, welke producten u kunt gebruiken om het apparaat optimaal te laten werken of om de prestaties te verbeteren, toe te voegen accessoires of onderdelen, te verbeteren of te herstellen functionaliteiten et cetera) of links waarmee u informatie op internet kunt vinden met suggesties voor producten of diensten;

 10. aftersales en klantenservice betreffende het Aangesloten Apparaat of de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten, de Applicatie of de Applicaties, alsook voor het doen van marktonderzoeken op basis van samengevoegde of geanonimiseerde persoonsgegevens;

 11. het uitvoeren van activiteiten die nuttig zijn voor de overdracht van bedrijfsactiviteiten en bedrijfstakken, overnames, fusies, splitsingen of andere omvormingen en voor de uitvoering van deze transacties.


3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING


 1. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid a) en b) is noodzakelijk voor het activeren en voor uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten.

 2. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden vonder artikel 2, lid c), is verplicht, aangezien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de doeleinden onder artikel 2, lid d) en e), is optioneel. Wanneer u geen toestemming geeft, kunnen Whirlpool, de bedrijven van de Whirlpool Group en/of vertrouwde partners u geen gepersonaliseerde marketingberichten sturen via geautomatiseerde middelen. In elk geval zullen wij, na intrekking van de toestemming van Gebruikers, de persoonsgegevens niet meer gebruiken ten behoeve van de bovenstaande leden d) en e);

 4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid f), g), h), i), j) en k) is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool en de Whirlpool Group, die zijn afgewogen tegen uw belangen.

Wij kunnen eveneens, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, uw elektronische contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) die wij verzameld hebben in het kader van een product of dienst gebruiken om u gepersonaliseerde marketingberichten in verband met soortgelijke producten of diensten te sturen. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail / SMS te klikken telkens wanneer het gepersonaliseerde marketingbericht is verstuurd, of volgens onderstaand artikel 10 van deze Privacyverklaring.


4. BEWAREN VAN GEGEVENS


Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen volgens bovenstaand artikel 3. In elk geval gelden de volgende bewaarperioden:

 1. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid a), b) en c), zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

 2. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid d), e), f) en g) zullen worden bewaard gedurende de maximale bewaarperiode voor gegevens volgens het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en zullen in elk geval worden verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt;

 3. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid f), zullen worden bewaard zolang als Whirlpool passend acht, ongeacht enige toepasselijke bepaling, gezien de aard van de anonieme/geaggregeerde gegevens, en derhalve niet onderworpen zijn aan de Verordening, noch aan enige andere toepasselijke wet- of regelgeving;

 4. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid g), h) en i), zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het behartigen van de wettelijke belangen van Whirlpool.

Wij wijzen erop dat de bewaarperioden voor gegevens wisselend kunnen zijn, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving.


5. PROCEDURES VOOR DE GEGEVENSVERWERKING


Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van Informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door adequate beveiligingsapparatuur dat geschikt is om de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder hanteert Whirlpool de adequate administratieve, technische, persoonlijke en fysieke middelen die zijn bedoeld persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal alsmede tegen onbevoegd gebruik en/of openbaarmaking van of veranderingen in de persoonsgegevens.


6. COMMUNICEREN VAN GEGEVENS


Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met onze vertrouwde partners, zoals onze verleners van uitgebreide garanties, die deze willen gebruiken voor marketingdoeleinden als zelfstandige verantwoordelijken, nadat wij u specifiek hieromtrent geïnformeerd hebben en u ons specifiek toestemming daarvoor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. bedrijven van de Whirlpool Group binnen de EER en buiten de EER, deze partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens;

 2. door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers binnen de EER en buiten de EER, zoals callcenter operators, vervoerders, dienstverleners of technici die zijn aangewezen ter ondersteuning, en andere leveranciers die namens ons werken als verwerker voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring;

 3. andere derden als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie of de verkoop van activa.

In de bovenstaande gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze voorschriften betreffende privacy en -beveiliging en is het hen niet toegestaan persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden bewaard op IBM-servers in de EU. Mocht een overdracht buiten de EER plaatshebben, dan zullen wij passende waarborgen implementeren, in overeenstemming met de Verordening. Zie artikel 7 hieronder.


7. EU-US-PRIVACY SHIELD EN SWISS-US-PRIVACY SHIELD


Whirlpool Corporation maakt deel uit van en heeft zich gecertificeerd onder de regels van het EU-US- en Swiss-US- Privacy Shield. Whirlpool Corporation verplicht zich om alle persoonsgegevens die zij ontvangt uit lidstaten van de EU en Zwitserland te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van de Privacy Shields. Zie voor meer informatie over de Privacy Shield-regels de Privacy Shield-lijst van het U.S. Department of Commerce.
Whirlpool Corporation is op grond van de Privacy Shields verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die deze ontvangt en vervolgens overdraagt aan derden die namens haar optreden als vertegenwoordiger. Whirlpool Corporation houdt zich aan de Privacy Shield-beginselen voor alle verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de aansprakelijkheidsbepalingen in het kader van de verdere doorgifte.
Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op basis van de Privacy Shiels, is Whirlpool onderworpen aan de toezichthoudende handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.
In bepaalde situaties moet de Whirlpool Group wellicht persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan wettige verzoeken door de overheid, onder meer om te voldoen aan nationale eisen met betrekking tot beveiliging en wetshandhaving.

Wanneer u van mening bent dat wij u niet naar tevredenheid hebben gerust gesteld wat betreft privacy of het gebruik van uw gegevens met betrekking tot de Privacy Shields, dan kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde onafhankelijke geschillenbeslechter op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u het recht hebben u te beroepen op bindende arbitrage wanneer andere mogelijkheden to geschillenbeslechting uitgeput zijn.

TRUSTe


8. MINDERJARIGEN


Whirlpool richt zich niet op personen onder de 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 18 jaar.


9. VOORKEUREN EN SERVICEBERICHTEN


 1. Meldingen over Aangesloten Apparaten


  U kunt ervoor kiezen meldingen te ontvangen via de Applicatie (bijvoorbeeld meldingen betreffende het voltooien van een cyclus of wanneer de deur van uw koelkast niet goed gesloten is) als onderdeel van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot deze meldingen veranderen, met inbegrip van meldingen om deze meldingen te ontvangen of uit te schakelen, door via de Applicatie in te loggen op uw account voor de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten.

 2. Deactivering (uitschrijving) van uw account


  U kunt uw account te allen tijde deactiveren (uitschrijven) door te e-mailen naar data_protection_emea@whirlpool.com. Wanneer u uw account deactiveert, worden verzamelde gegevens betreffende uw Aangesloten Apparaat en uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten door Whirlpool en/of Whirlpool Group in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm bewaard voor enkele van de doeleinden als beschreven in bovenstaand artikel 2. Dit betekent dat deze niet meer geassocieerd zijn met uw persoonsgegevens en derhalve onomkeerbaar geanonimiseerd zijn. Door uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten te deactiveren ontvangt u geen verdere meldingen, diensten en acties meer met betrekking tot uw Aangesloten Apparaat.

 3. De Applicatie(s) uitschakelen


  U kunt er ook voor kiezen de Applicatie uit te schaken door de installatie op uw toestel ongedaan te maken. In het laatste geval wijzen wij erop dat het Aangesloten Apparaat uw informatie blijft verzenden, al ontvangen wij die niet. Derhalve is het van belang dat u de Wifi op het Aangesloten Apparaat uitschakelt wanneer u wilt dat wij uw gegevens niet meer verzamelen.

 4. Serviceberichten en andere veiligheidsmeldingen


  Zolang u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet hebt afgemeld, houdt Whirlpool het recht om contact met u op te nemen in geval van een veiligheidsmelding of servicebericht voor uw Aangesloten Apparaat, zoals meldingen of terugroepacties van een product, ongeacht de door u opgegeven privacyvoorkeuren.10. RECHTEN VAN BETROKKENEN


U kunt te allen tijde kosteloos de volgende rechten (laten) uitoefenen:


 1. het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;

 2. het recht van inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “verzoek tot inzage betrokkene”). Op deze wijze kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

 3. het recht om actualisatie of rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben, laten corrigeren. Eventueel kunnen wij de accuraatheid van de nieuw verstrekte gegevens nagaan;

 4. het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze wijze kunt u ons verzoeken om gegevens die wij verwerken waarvoor geen goede reden bestaat, te verwijderen of te verplaatsen. Tevens hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens waarover u met succes uw recht van bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend, of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen voor de naleving van lokale wetgeving, te verwijderen of te verplaatsen. NB: mogelijk kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, vanwege specifieke juridische redenen, waarover u, indien van toepassing ten tijde van uw verzoek wordt geïnformeerd;

 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige specifieke gevallen te beperken;

 6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - geheel of gedeeltelijk - wanneer sprake is van wettelijke gronden. Wij wijzen erop dat in deze gevallen de Vennootschap mogelijk de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet aan u kan leveren;

 7. waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, ook door op de optie ‘uitschrijven’ onderaan onze marketingberichten te klikken;

 8. het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere provider. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aanleveren aan u of aan een door u gekozen derde;

 9. het recht om contact met ons op te nemen via data_protection_emea@whirlpool.com; en

 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder of de bevoegde rechter.


Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via data_protection_emea@whirlpool.com of per post naar: NV Whirlpool Belux SA, Nijverheidslaan 3, bus 1, 1853 Strombeek-Bever, ter attentie van de Data Protection Office.11. WIJZIGINGEN EN ACTUALISATIES


Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen deze Privacyverklaring herzien om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarover informeren door deze Privacyverklaring vóór de desbetreffende ingangsdatum te wijzigen. Wij moedigen u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie met betrekking tot ons privacybeleid. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2019.

Gebruiksvoorwaarden Whirlpool EMEA voor Apparaat met Wi-Fi Diensten

I. INLEIDING

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende softwareapplicaties en diensten gaat gebruiken.

Dank u dat u hebt gekozen voor een huishoudelijk apparaat met wifi-verbindingsmogelijkheid (“Apparaat met Wi-Fi”) van Whirlpool. Whirlpool is 's werelds toonaangevende fabrikant en verhandelaar van belangrijke huishoudelijke apparatuur. Tot de merknamen die wij in Europa gebruiken, horen Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® en HotpointAriston®. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende Apparaat met Wi-Fi Diensten (zoals hierboven omschreven). Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar Whirlpool EMEA S.p.A., een vennootschap naar het recht italiaanse georganiseerd, met maatschappelijke zetel te Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (MI) Italia, met een BTW-nummer IT00693740425 (hierna te noemen "Whirlpool", "wij", " ons "," onze "), onderdeel van de wereldwijde Whirlpool Group (" Whirlpool Group ") en andere bedrijven binnen de Whirlpool groep die actief zijn in Europa en hun merken zoals hierboven vermeld.

Uw Apparaat met Wi-Fi biedt u mogelijkheden om uw Apparaat met Wi-Fi te beheren en te onderhouden. Als uw Apparaat met Wi-Fi verbinding heeft met het netwerk van Whirlpool voor apparatuur met wifi- verbindingsmogelijkheid, kan het informatie naar Whirlpool verzenden, waaronder activiteitencodes en foutcodes, en u meldingen sturen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van software-applicaties die Whirlpool levert, zoals de gratis “Bauknecht B-Live”- of “Whirlpool 6th Sense Live”-app (de “Applicatie” of “Applicaties”) op uw mobiele apparaat om uw Apparaat met Wi-Fi op afstand te bedienen en toegang te hebben tot bijbehorende functies en diensten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van dergelijke diensten en Applicaties (samen de “Apparaat met Wi-Fi Diensten”).

Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten moet uw Apparaat met Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van en het onderhoud aan de draadloze internetverbinding op de locatie waar ook uw apparaten met wifi- verbindingsmogelijkheid staan opgesteld. Ook dient u de Applicatie te installeren op een of meer compatibele mobiele apparaten en een account bij Whirlpool op te zetten.

U dient akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Whirlpool EMEA voor Apparaat met Wi-Fi Diensten (de “privacyverklaring”) om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen gebruiken. Door via de Applicatie akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en door uw gecontinueerd gebruik van een dienst met betrekking tot apparatuur met wifi-verbindingsmogelijkheid verbindt u zich aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u volstrekt niet of deels niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden en niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, hebt u geen toegang tot de diensten met betrekking tot uw Apparaat met Wi-Fi.

Deze gebruiksaanwijzingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij een wijziging stellen wij u hiervan via de Applicatie op de hoogte. U wordt dan geïnformeerd over de wijzigingen en welke keuzes u eventueel hebt of welke maatregelen u kunt treffen. Indien u na een dergelijke melding gebruik blijft maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, of indien u actief akkoord gaat met wijzigingen, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt. Indien u besluit om niet akkoord te gaan met de wijzigingen, kunt u op elk moment gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten staken.


II. WAT DE APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN U BIEDEN

Met de Apparaat met Wi-Fi Diensten kunt u meldingen ontvangen over uw Apparaat met Wi-Fi (bijv. dat de deur openstaat of dat het wasprogramma is voltooid), kunt u uw Apparaat met Wi-Fi zo programmeren dat het in werking wordt gezet zodra het lage tarief ingaat en kunt u uw Apparaat met Wi-Fi via de Applicatie op afstand bewaken, naast vele andere mogelijkheden en voordelen. De specifieke Apparaat met Wi-Fi Diensten staan meer gedetailleerd beschreven in de gebruikershandleiding voor uw Apparaat met Wi-Fi. Whirlpool kan mogelijk in de loop van de tijd de specifieke kenmerken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

III. UW GEBRUIK VAN APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN

 1. Algemeen

  Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich via de Applicatie aan te melden voor een account en akkoord te gaan met de privacyverklaring. Door gebruik te maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten gaat u akkoord met het volgende: (a) u geeft uw juiste contactgegevens en overige informatie waar Whirlpool om vraagt, (b) als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot uw contactgegevens dan geeft u deze meteen door; en (c) u gebruikt het Apparaat met Wi-Fi zoals voorgeschreven in de bijbehorende gebruikersaanwijzing.

 2. Gegevensverbruik

  Apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid maken gebruik van uw draadloze internetverbinding om u Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen bieden. Daarnaast maken dergelijke meldingen en applicaties, als u ervoor kiest om meldingen via de Applicatie te ontvangen, gebruik van uw mobiele gegevensverbinding om u de diensten te kunnen leveren. Al dit gebruik betekent dat er een bepaalde hoeveelheid gegevens via de door u gebruikte verbindingen wordt verzonden. U dient daarom te beschikken over een passende databundel van uw aanbieder van draadloos internet op de locatie waar uw Apparaat met Wi-Fi staat opgesteld alsmede een passende databundel bij uw aanbieder van mobiele telefonie. Raadpleeg daarom de databundel die u bij uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie hebt om vast te stellen welke eventuele kosten voor gegevensoverdracht, gegevensoverdrachtlimieten, beperkingen zoals toegestaan gebruik en andere voorwaarden en bepalingen van gebruik van toepassing zijn. Whirlpool is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie bij u in rekening brengt.

 3. Overdracht van uw Apparaat met Wi-Fi

  Indien u uw Apparaat met Wi-Fi doorverkoopt aan een andere persoon, dient u via de Applicatie uw account voor Apparaat met Wi-Fi Diensten onmiddellijk te wijzigen. De nieuwe gebruiker dient een afzonderlijk, nieuw account bij Whirlpool te registreren om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten.

 4. Niet-toegestaan gebruik

  Het is niet toegestaan om het Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken op een wijze:

  • die intimiderend, gewelddadig, grof, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, onfatsoenlijk of anderszins onwettig of onbehoorlijk is;
  • waarmee toegang wordt verkregen tot persoonlijke informatie van andere personen en dergelijke informatie wordt verzameld of opgeslagen;
  • waarmee de rechten van andere personen worden geschonden of hierop inbreuk wordt gemaakt, met inbegrip van het recht van een andere persoon op privacy;
  • waarmee een identiteit wordt gefingeerd in de hoedanigheid van een persoon, bedrijf, entiteit of IP-adres (bijv. IP-spoofing);
  • die inhoudt dat er materiaal wordt geüpload, gepubliceerd, per e-mail wordt verzonden of anderszins beschikbaar wordt gemaakt waarvan het recht om dit beschikbaar te maken u niet toekomt;
  • die commercieel van aard is, met inbegrip van bijvoorbeeld advertenties, reclame- of marketingmateriaal of spam, phishing of overige ongevraagde berichten;
  • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot het Apparaat met Wi-Fi Diensten of enige dienst met betrekking tot apparatuur met wifi-verbindingsmogelijkheid, de daarmee verbonden computers en netwerken of gebruikersgegevens of waarmee op overige wijze het gebruik of de werking van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wordt gewijzigd of deze worden verstoord;
  • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot de firmware of software van een Apparaat met Wi-Fi, inclusief door middel van het nabouwen (“reverse engineering”) van firmware of het installeren van firmware die niet door Whirlpool is goedgekeurd;
  • waardoor de infrastructuur van Whirlpool of een van de zakelijke partners van Whirlpool in onredelijke en buitenproportionele mate wordt belast, waaronder ook het verzenden van spam wordt begrepen of het gebruik van technieken voor het verzenden van ongevraagde e- mailberichten;
  • waardoor er door Whirlpool beschikbaar gestelde content wordt gewijzigd, beschadigd of verwijderd;
  • die computervirussen of andere ontwrichtende of schadelijke bestanden of programma's bevat; of
  • die anderszins in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
 5. Software-updates

  Het Apparaat met Wi-Fi Diensten, met inbegrip van de Applicaties, maakt gebruik van software die Whirlpool nodig kan hebben of wenst te hebben voor updates of wijzigingen. Wij zullen dergelijke updates uitvoeren via standaardprocedures op het besturingssysteem van uw mobiele apparaat; u zult altijd worden gevraagd om dergelijke updates te accepteren om het Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen blijven gebruiken.

IV. BEPERKINGEN VAN DE DIENST EN AFWIJZINGEN

 1. Algemene beperkingen

  Omdat uw Apparaat met Wi-Fi communiceert met Whirlpool door informatie draadloos en via het internet te verzenden: (a) ontvangt u alleen meldingen in verband met uw Apparaat met Wi-Fi nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht met uw Apparaat met Wi-Fi en u uw Apparaat met Wi-Fi hebt geregistreerd; en (b) is het Apparaat met Wi-Fi Diensten niet beschikbaar wanneer uw internetverbinding, draadloze verbinding of mobieletelefoonverbinding niet of niet goed werkt.


 2. Nauwkeurigheid van resultaten en gegevens

  U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de beschikbaarheid van Apparaat met Wi-Fi Diensten kan worden beperkt door factoren die buiten de macht van Whirlpool liggen, zoals de mate waarin u zelf zorgt dat uw Apparaat met Wi-Fi in goed onderhouden staat verkeert zoals staat omschreven in de bijbehorende gebruikershandleiding, de prestaties van het draadloos netwerk, de beschikbaarheid van het internet, omgevingsfactoren (zoals gebouwen, het weer, geografie en topografie), atmosferische omstandigheden en andere factoren met betrekking tot het gebruik van internet of satellieten en satellietgegevens; bovendien is het Apparaat met Wi-Fi Diensten gezien haar aard afhankelijk van door derden geboden software en beschikbaarheid van het internet. Het bovenstaande in aanmerking nemende staat Whirlpool niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van gegevens, informatie, materialen of content die in het kader van het Apparaat met Wi-Fi Diensten worden verstrekt.

 3. Opslag van gegevens

  Whirlpool slaat bepaalde gegevens over uw gebruik van het Apparaat met Wi-Fi Diensten op voor zolang als nodig is om te voldoen aan de wet of ten behoeve van onze geïdentificeerde zakelijke behoeften en beoogde doelen in verband met het Apparaat met Wi-Fi Diensten zoals beschreven in de privacyverklaring.

 4. Verzending van gegevens

  Whirlpool zal er te allen tijde op toezien dat de gegevens die u aan Whirlpool verstrekt veilig zijn en zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter, het verzenden van informatie via draadloze netwerken of via het internet brengt altijd enig risico met zich mee. Daarom verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat de door u verzonden gegevens, wanneer u gebruikmaakt van het Apparaat met Wi-Fi Diensten, op illegale wijze kunnen worden onderschept door anderen. Whirlpool kan niet instaan voor de veiligheid en privacy van gegevens die draadloos of via het internet worden verzonden en is niet aansprakelijk voor onvoldoende beveiligde netwerken of apparaten waarover Whirlpool geen controle heeft of voor eventueel verlies van privacy of gegevens in verband met communicatie via dergelijke netwerken.

 5. Overige bepalingen

  Het Apparaat met Wi-Fi Diensten wordt geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat. De door het Apparaat met Wi-Fi gemelde foutcodes zijn niet bedoeld om het aanbevolen regelmatig onderhoud aan uw Apparaat met Wi-Fi, zoals vermeld in de gebruikershandleiding van uw Apparaat met Wi-Fi, overbodig te maken en zijn geen vervanging voor een veilig en verantwoord gebruik van uw Apparaat met Wi-Fi. U mag niet op het Apparaat met Wi-Fi Diensten (ook niet op eventuele storingsmeldingen) vertrouwen als middel voor brandpreventie of ter voorkoming van andere ongevallen of schade. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Apparaat met Wi-Fi veilig te gebruiken en uw Apparaat met Wi-Fi in goede werkende staat te houden en in overeenstemming met uw gebruikershandleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan uw Apparaat met Wi-Fi, schade aan eigendommen, lichamelijk letsel en/of ernstig letsel waarvoor Whirlpool niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

V. NALEVING VAN VOORWAARDEN

U bent er zelf als enige verantwoordelijk voor dat niet alleen u, maar ook alle andere - al of niet door u geautoriseerde - gebruikers van uw Apparaat met Wi-Fi en/of uw account voor het Apparaat met Wi-Fi Diensten, zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

VI. PRIVACY

De privacyverklaring is te lezen via de Applicatie. Om u aan te kunnen melden voor de diensten voor apparatuur met wifi-verbindingsmogelijkheid moet u akkoord gaan deze privacyverklaring. Het is niet verplicht om akkoord te gaan met de privacyverklaring. Maar het is nodig als u een geregistreerd account wilt aanmaken. De privacyverklaring regelt hoe de door u verstrekte informatie, de van uw Apparaat met Wi-Fi verkregen gegevens en de op basis van uw gebruik van het Apparaat met Wi-Fi Diensten verkregen informatie mogen worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en gedeeld in overeenstemming met toepasselijke Europese en plaatselijke wetgeving.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM

Whirlpool en de licentiehouders van Whirlpool zijn eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele-eigendomsrechten voor alle content die door en op basis van het Apparaat met Wi-Fi Diensten worden weergegeven. Niets van dit materiaal of deze content mag worden gereproduceerd, gewijzigd, of gebruikt, noch mogen er afgeleide werken van worden gecreëerd, en niets van dit materiaal of deze content mag worden weergegeven, vormgegeven, verricht, gepubliceerd, gedistribueerd, verspreid, verzonden, uitgezonden of gecirculeerd ten behoeve van derden (en dit geldt eveneens voor het weergeven of verspreiden van het materiaal via een website van een derde) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whirlpool; het Apparaat met Wi-Fi Diensten mogen derhalve alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

VIII. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADELOOSSTELLING

 1. Beperkte aansprakelijkheid

  U gaat ermee akkoord en verklaart dat:

  1. Het Apparaat met Wi-Fi Diensten wordt geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat ;
  2. u, behoudens door de toepasselijke wetgeving opgelegde beperkingen en overeengekomen zijnde dat niets in deze gebruiksvoorwaarden de aansprakelijkheid van Whirlpool voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, overtreding van regels met betrekking tot de openbare orde of voor persoonlijk of dodelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen in die gevallen waar de wet uitsluiting van aansprakelijkheid niet toestaat, wegneemt of beperkt of mag worden uitgelegd als zou een zodanige wegneming of beperking worden beoogd, Whirlpool, de Whirlpool Group, tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool vrijwaart van alle vorderingen, verplichtingen en schade in verband met het Apparaat met Wi-Fi Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen die ontstaan doordat het Apparaat met Wi-Fi Diensten deels of in het geheel niet werkt, ook indien dit is veroorzaakt door aan Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool toerekenbaar verzuim.
  3. u Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool schadeloos stelt voor alle zodanige door derden ingestelde vorderingen zoals hierboven beschreven;
  4. u ermee instemt dat deze vrijwaring ook geldt voor elke partij die namens u een vordering instelt en dat geen enkele verzekeraar het recht van subrogatie kan doen gelden.

 2. Uitsluiting van gevolgschade

  Behoudens door toepasselijke wetgeving opgelegde beperkingen, zal noch Whirlpool, noch de Whirlpool Group, noch tussenpersonen, noch werknemers noch contractanten van Whirlpool aansprakelijk zijn jegens u of enige andere partij voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, buitengewone schade of punitieve schade (met inbegrip van, en zonder beperkingen, schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies of niet-beschikbaarheid van diensten) in verband met het Apparaat met Wi-Fi Diensten, ook indien Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool op de hoogte zijn van de mogelijkheid van zodanige schade.

 3. Schadeloosstelling

  U verklaart dat u Whirlpool, de Whirlpool Group en de aan Whirlpool gelieerde vennootschappen vrijwaart van elke vordering die voortkomt uit of verband houdt met uw handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruik van het Apparaat met Wi-Fi Diensten en alle informatie die u verstrekt, verzendt of beschikbaar stelt via het Apparaat met Wi-Fi Diensten, verzuim om uw wachtwoorden en overige accountinformatie veilig te bewaren of schending van deze gebruiksvoorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving, of de rechten van derden.

IX. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 1. Beëindiging door Whirlpool vanwege oneigenlijk gebruik

  Whirlpool is gerechtigd om op enig moment u de toegang tot alle of een deel van het Apparaat met Wi-Fi Diensten op te schorten of te beëindigen. Whirlpool is tevens gerechtigd om op enig moment en met voorafgaande kennisgeving het Apparaat met Wi-Fi Diensten te beëindigen vanwege verouderde technologie of overige redenen waardoor het Apparaat met Wi-Fi Diensten niet langer levensvatbaar zijn. Indien er om een van die redenen beëindiging plaatsvindt, zult u niet langer geautoriseerd zijn om het Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken of hiertoe toegang te hebben, en Whirlpool zal niet aansprakelijk zijn als gevolg van een zodanige beëindiging. In dat geval kunt u uw apparaten blijven gebruiken als een normaal apparaat, hoewel het Apparaat met Wi-Fi Diensten die verband houdt met deze apparaten niet langer beschikbaar zullen zijn.


 2. Deactivatie van account door u

  U kunt uw account te allen tijde deactiveren (uitschrijven) bij een schrijven gericht aan onze Privacy Officer op het adres aangeduid onder sectie 10 van de Privacyverklaring. Als u uw account deactiveert, dan blijft Whirlpool de door Whirlpool verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw Apparaat met Wi-Fi en uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten behouden, maar deze gegevens zijn dan niet langer gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. Als u uw account voor het Apparaat met Wi-Fi Diensten deactiveert, ontvangt u niet langer meldingen die worden gedaan in het kader van het Apparaat met Wi-Fi Diensten. Indien u ervoor kiest om de wifi-verbinding van uw Apparaat met Wi-Fi in stand te houden nadat u uw account hebt gedeactiveerd, dan zal uw Apparaat met Wi-Fi bepaalde gebruiksgegevens van het apparaat aan Whirlpool blijven doorsturen. Als u niet wilt dat een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, dan dient u de verbinding tussen uw Apparaat met Wi-Fi en de draadloze router te verbreken en de knop voor de draadloze verbinding op uw apparaat op uit te zetten.

X. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor vragen of klachten over uw Apparaat met Wi-Fi of het Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich te wenden tot de plaatselijke klantenservice. De contactgegevens daarvan vindt u in uw Applicatie of in de documentatie die is meegeleverd met uw Apparaat met Wi-Fi.

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken


-->